Adoptie Ontwikkelings Projecten

even kennismaken met Solma

Adoptie Ontwikkelings Projecten is een initiatief van de Stichting Ontwikkelhulp Lesotho Malealea (Solma)
Solma logo

Beleidsplan SOLMA 2014

1. Missie

SOLMA en de Malealea Development Trust (MDT) bevorderen het verkrijgen van kennis en vaardigheden, verbeterde leefomstandigheden en een geest van onafhankelijkheid van de mensen van de Malealea vallei.

2. Doelstelling

SOLMA helpt de MDT hun programma’s en projecten te realiseren door fondsenwerving in Nederland en daarbuiten. De MDT programma’s zijn gericht op vier aspecten: onderwijs, gezondheid en welzijn, infrastructuur en milieu. Waar nodig ondersteunt SOLMA de MDT met projectmanagement.

3. Activiteiten

3.1. Fondsenwerving

SOLMA werft fondsen bij particulieren, bedrijven en charitatieve instellingen. Men kan een algemene donatie doen, maar de sterke kant van SOLMA is, dat zij direct betrokken is bij de projecten van de MDT, en dat donateurs ervoor kunnen kiezen om voor een specifiek project te doneren, of zelfs het project te “adopteren”. SOLMA zet de mogelijk projecten ter adoptie op de website (www.solma.org of www.malealea-project-adoptie.nl) en doet verslag van de projectresultaten via dezelfde website.

3.2 Werving donateurs

De werving van donateurs verloopt via vrienden en kennissen, en hun vrienden en kennissen, en de website. Waar relevant, worden projectvoorstellen gedaan aan charitatieve instellingen voor ondersteuning van projecten die binnen hun criteria liggen.

3.3 Projecten Malealea Development Trust

De projecten van de MDT vallen binnen vier aandachtsgebieden, te weten, onderwijs, gezondheid en welzijn, infrastructuur en milieu (zie www.malealeadevtrust.org). De MDT overlegt intensief met de plaatselijke bevolking om te bepalen welke projecten er nodig zijn en door de bevolking worden gevraagd en ondersteund.

Het aandachtsgebied Onderwijs heeft zowel doorlopende programma’s als projecten met een begin en eind en een gespecificeerd budget. Het belangrijkste doorlopende programma is het Scholarship Fund, waar wezen en kwetsbare kinderen financieel worden ondersteund om aan het voortgezet onderwijs deel te nemen. Voortgezet onderwijs is niet gratis, dus kunnen veel kinderen niet daaraan deelnemen, omdat in hun gezin geen geld daarvoor is, of ze als wees in een gastgezin geplaatst zijn. Het Scholarship Fund is een voortdurende bron van zorg. De MDT heeft als beleid om kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning ook hun hele schooltijd te laten afmaken. Dat legt een groot beslag op de te werven fondsen, en daardoor kunnen maar weinig kinderen van deze mogelijkheid gebruik maken. SOLMA ondersteunt het Scholarship Fund actief, voor zover de fondsen het toelaten.

Op het gebied van gezondheid en welzijn wordt er veel gedaan ter ondersteuning van HIV positieve mensen. Zij krijgen versterkend voedsel, e-pap, een met eiwit en andere nutriënten verrijkt maïsmeel, om hun immuunstelsel te versterken. Ook wordt bezoek aan de kliniek in Mafeteng (60 km per taxibusje) vergoed.

Veel aandacht is er ook voor de drinkwatervoorziening. Die is in veel dorpjes niet of nauwelijks ontwikkeld. Vrouwen gaan naar een bron om een emmer water te halen. Het water is vaak van dubieuze kwaliteit. Door de aanleg van drinkwatersystemen, gevoed door een bron en buiten bereik van dieren gehouden, kunnen de vrouwen dicht bij huis hun emmers vullen bij een gemeenschappelijke kraan. Het onderhoud van het systeem is de verantwoordelijkheid van het dorp zelf. Het dorpshoofd zorgt daar in het algemeen goed voor. SOLMA heeft in de loop van de jaren vier drinkwaterprojecten gefinancierd en laten uitvoeren. Ook het projectmanagement werd door SOLMA gedaan. SOLMA wil een onderzoek laten doen naar de potentiële toevoer van drinkbaar water in de hele vallei, om een integrale drinkwatervoorziening voor het hele gebied te realiseren.

SOLMA draagt ook bij aan het programma ter ondersteuning van wezen en kwetsbare kinderen. De MDT zorgt voor 24 kinderen, opgenomen in gastgezinnen. De zorg bestaat uit voedsel, kleding (schooluniformen, etc.), medische verzorging en eventuele reiskosten. De MDT organiseert maandelijks een wezendag, waar ook kinderen die niet in het programma zijn opgenomen welkom zijn. De sociaal werkster van de MDT praat met de kinderen en hun verzorgers en houdt op die manier een oogje op hun sociale ontwikkeling.

3.4 Projectbezoek

SOLMA bezoekt de Malealea vallei ten minste vier keer per jaar. Tijdens die bezoeken is SOLMA als gast aanwezig bij de bestuursvergaderingen van de MDT. Daar worden de projecten en activiteiten van de MDT besproken en doet SOLMA aan de MDT verslag van haar fondsenwervingsactiviteiten in Nederland. Dit waarborgt een open en gedetailleerde informatie-uitwisseling tussen de MDT en SOLMA.

Daarnaast bezoekt SOLMA bij elk bezoek de projecten die zij ondersteunt. Waar nodig wordt overleg gepleegd met het lokale projectmanagement en wordt namens de MDT toezicht gehouden op de uitvoering.

Door deze directe betrokkenheid heeft SOLMA een goede band ontwikkeld met de plaatselijke bevolking, vooral de mensen die direct betrokken zijn bij de projecten en ervan profiteren.

3.5 Verslaggeving

SOLMA doet verslag van de regelmatige bezoeken aan de Malealea vallei en de MDT via nieuwsbrieven, die op de website worden gepubliceerd. Over de specifieke projecten wordt afzonderlijk verslag gedaan via de website. SOLMA moedigt donateurs aan om zelf te vragen hoe hun donatie is aangewend voor het specifieke doel dat zij zelf hebben uitgekozen.

In voorkomende gevallen zal SOLMA een bezoek ter plaatse organiseren om donateurs zelf te laten zien wat er met hun bijdrage is gebeurd en om hen te laten kennismaken met de mensen die daarvan geprofiteerd hebben. Zo zijn onlangs mensen die een grote bijdrage hebben geleverd voor de bouw van vier klaslokalen van de Litsokeleng School in 2009/2010 bij de school gaan kijken en hebben met de schoolleiding en de kinderen gepraat. Ze waren erg onder de indruk van het resultaat, temeer omdat dit project de overheid van Lesotho ertoe heeft bewogen om nog zeven klaslokalen en toiletten te bouwen.

4. Relaties met donateurs

4.1 Jaarverslag

Vanaf het begin in 2007 wordt elk jaar een jaarverslag gemaakt, zowel van de projecten die in dat jaar zijn gerealiseerd, als van de financiën. Het financiële jaarverslag wordt ondersteund door goedkeurende accountantsverklaringen. De jaarverslagen worden op de website gepubliceerd.

4.2 Website

De website is het belangrijkste communicatiemiddel met donateurs en charitatieve instellingen. Alle informatie over projecten die kunnen worden ondersteund en projecten die lopen of zijn afgerond wordt op de website gepubliceerd. Als stichting met een ANBI verklaring van de Belastingdienst voldoet SOLMA ook aan de door de Belastingdienst vereiste publicatie van de doelstelling, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, etc.

4.3 Klachtenprocedure

Eventuele klachten worden door SOLMA op adequate en persoonlijke wijze behandeld. In eerste instantie zal de Voorzitter de klachten persoonlijk met de indiener van de klacht afhandelen. In voorkomende gevallen zal het voltallige Bestuur de klacht behandelen en de indiener van de klacht tegemoet komen. SOLMA streeft ernaar om een goede relatie met donateurs zoveel mogelijk te koesteren en te handhaven.


5. Bestuur

5.1 Samenstelling bestuur

Het bestuur van SOLMA heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter: G. Heijkoop,
Secretaris: H.A. Bolt
Penningmeester: L.A.M. Engelen

De benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur zelf met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

Contact:
info@solma.org
solma@malealea-project-adoptie.nl

5.2 Beloningsbeleid

SOLMA wordt geleid door vrijwilligers. Daarom worden geen vergoedingen of salarissen verstrekt. Ook projectbezoek in de Malealea vallei wordt niet vergoed.

Overige informatie

Contactgegevens Solma

Jaarverslagen